Konkurs SAFE BIKE

       

PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSÓW

DO 14.08.2024!!!

         

 

 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE


SERDECZNIE ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ

DO UDZIAŁU W KONKURSACH

W RAMACH KAMPANII


„SAFE BIKE”

 

SafeBike logo full color

 

Plakat poziomy podwójny 300 dpi

 

CELE KONKURSÓW:

  1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych zachowań na drodze podczas jazdy rowerem oraz pozostałymi środkami transportu osobistego m.in. hulajnoga, rolki, deskorolka.
  2. Promowanie ekologicznego środka codziennej komunikacji.
  3. Rozpowszechnianie jazdy na rowerze jako formy aktywnego spędzania wspólnego czasu z rodziną bądź przyjaciółmi.

Główne nagrody to ROWER oraz IPHONE

Tematem przewodnim konkursów jest przedstawienie wizji hasła „SAFE BIKE”. W jednym z konkursów zadaniem jest wykonanie własnoręcznej pracy plastycznej w dowolnej technice, w drugim natomiast nagranie tzw. „rolki”.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

 

 

Pliki do pobrania:

regulamin_konkursu_plastycznego.pdf

regulamin_konkursu_rolka.pdf

zgłoszenie.pdf

załącznik_nr1.pdf

Plakat plastyczny - przedluzenie terminu.png

Plakat rolka - przedluzenie terminu.png

 

 

 

Plakaty wyborcze w pasie drogowym – zasady umieszczania

Plakaty wyborcze w pasie drogowym – zasady umieszczania

W nawiązaniu do zaplanowanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów samorządowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie informuje komitety wyborcze o obowiązujących przepisach prawa i procedurach w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

  • Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi wydanego pisemnie w formie decyzji administracyjnej
  • W decyzji administracyjnej zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego
  • Za umieszczenie plakatu wyborczego bez zgody zarządcy drogi naliczana będzie kara pieniężna
  • Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i orzeczeniami sądów administracyjnych plakaty wyborcze stanowią formę reklamy.

Pojęcie reklamy zdefiniowano w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, który brzmi, cyt.: „reklama - umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie natomiast z art. 109 ustawy - Kodeks wyborczy, materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami (§ 1). Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą (§ 2) oraz podlegają ochronie prawnej (§ 3). Przepis art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi zaś, że cyt.: „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”.

Plakat wyborczy, podobnie jak handlowy czy usługowy plakat reklamowy, nie jest związany z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego . Zatem jego umieszczenie w pasie drogowym, bez względu na nośnik, tj. czy jest nim urządzenie obce, czy urządzenie (obiekt) związany z zarządzeniem drogami i potrzebami ruchu, zależy od zgody zarządcy drogi.

Zgodnie z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.

Powyższą wykładnię przepisów dotyczących umieszczania reklam wyborczych w pasie drogowym potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wskazuje, iż plakat wyborczy spełniający cechy materiału wyborczego w rozumieniuart. 109 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego jest reklamą w rozumieniuart. 40 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 4 pkt 23 u.d.p., a zatem jego umieszczenie podlega dyspozycji art. 40 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 u.d.p. (np. Wyrok NSA z dnia 21 lipca 2017 r. II GSK 2937/15; Wyrok NSA z dnia 21 października 2016 r. II GSK 2321/14)


 
Mając powyższe na uwadze, umieszczenie w pasie drogowym reklam wyborczych wymaga wcześniejszego uzyskania:


1. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi krajowej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej.

Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się w odpowiednim Rejonie Dróg Wojewódzkich, z co najmniej 2 tygodnie wcześniej w stosunku do proponowanej daty umieszczenia reklamy w pasie drogi.
 
2. Zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego wydanego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej, w którym zostanie naliczona stosowna opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim reklamy (art. 40 ust. 6 w zw. z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej reklamy wynosi 3 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamy (zgodnie z Uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726 z późn. zm.).

Przy reklamach obustronnych opłatę mnoży się przez 2. Powierzchnia mniejsza niż 1 m2 traktowana jest jako zajęcie 1 m2.

Wniosek składa się w odpowiednim Rejonie Dróg Wojewódzkich, z co najmniej 2 tygodnie wcześniej w stosunku do proponowanej daty umieszczenia reklamy w pasie drogi.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.


Równocześnie informujemy, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, cyt.: „Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.”. W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi wojewódzkiej, że dana reklama wyborcza, umieszczona w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.