Zimowemu utrzymaniu podlega 1 869, 974 km dróg wojewódzkich utrzymywanych w czterech standardach II-V zgodnie z Uchwałą Nr 64/705/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. Na kwalifikację dróg do poszczególnych standardów wpływ miały możliwości finansowe i funkcja, jaką pełni droga w układzie komunikacyjnym województwa oraz wartość średniego ruch dobowego (SRD). 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Ale należy zawsze pamiętać, że służby drogowe mają za zadanie łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowita likwidację i dlatego należy prędkość pojazdu dostosować do warunków panujących na drogach.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz w Rejonach drogowych wprowadzone zostają dyżury personelu technicznego mające na celu nadzorowanie i koordynowanie prac oraz prowadzenie obsługi informacyjnej. Zakres tych dyżurów uzależniony jest od lokalnych potrzeb, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg i prognozowanych zmian pogodowych. Dyżurni zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu na drogach wojewódzkich środkom masowego przekazu oraz użytkownikom dróg.  

Informacje o sytuacji na drogach wojewódzkich województwa Warmińsko – Mazurskiego można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

Informacje dotyczące występujących warunków pogodowych oraz warunków przejezdności dróg są również umieszczane na naszej stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl Informacje te aktualizowane są codziennie, po kilka razy w ciągu doby. Pozwoli to użytkownikom dróg oraz wszystkim zainteresowanym na stały dostęp do tych informacji.

    Załączniki:

·         Mapa standardów ZUD (mapa z zamieszczonymi standardami utrzymania zimowego).

·         Opis standardów ZUD (zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich).

·         Wykaz standardów ZUD na drogach (tabelaryczny wykaz dróg wojewódzkich z uwzględnieniem standardów ZUD na poszczególnych odcinkach).

·         Wykaz telefonów dyżurnych ZUD (wykaz telefonów do dyżurnych ZUD w siedzibie ZDW w Olsztynie oraz w Rejonach DW).