Stan przygotowania i wdrażania projektu

 • w okresie maj 2015 - lipiec 2017 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która dnia 21.07.2017 stała się ostateczna;
 • w dniu 29 listopada 2016 r. złożono tzw. Project Summary (Streszczenie projektu), wstępny wniosek w dwuetapowej procedurze aplikacyjnej;

Dokument został zaakceptowany przez polską Instytucję Zarządzającą a następnie przez Komisję Europejską, a projekt ostatecznie wpisano do Programu;

 • w dniu 7 września 2017 r. Beneficjent Wiodący złożył pełną aplikację projektową;
 • dnia 16 marca 2018 r. projekt został wybrany przez Wspólny Komitet Monitorującydo dofinansowania środkami Programu;
 • w grudniu 2018 r. projekt został ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską do realizacji;
 • 27 marca 2019 r. Beneficjenci projektu podpisali tzw. Umowę partnerską ustalającą zasady wspólnej realizacji projektu;
 • 11 czerwca 2019 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą Programu – Ministrem Inwestycji i Rozwoju RP a Beneficjentem Wiodącym – Województwem Warmińsko-Mazurskim (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu środkami Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie oznacza rozpoczęcie działań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach projektu.

Planowany harmonogram realizacji projektu

 • rozpoczęcie robót – IV kwartał 2019 r.
 • zakończenie robót – II kwartał 2022 r.
 • przeprowadzenie audytu finansowego, zakończenie i rozliczenie projektu
  – do 31 grudnia 2022 r.

Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.