pwtp loga

 

Program Współpracy Transgranicznej
POLSKA - ROSJA 2014-2020

Projekt nr PR/LIP/07/2016 ‘BART-GUS’

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512
wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce

Construction of the new route of the voivodeship road No. 512
with the construction of the bridge over the Łyna river in Bartoszyce

Строительство нового маршрута региональной дороги № 512
со строительством моста через реку Лына вБартошице

Projekt realizowany w procedurze DPI – Duży Projekt Infrastrukturalny

Podstawy prawne Programu

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) NR 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002;
 • Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020).

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Więcej informacji o Programie na stronie internetowej https://www.plru.eu/pl/.

Cele projektu

Cel Tematyczny 7: Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji.

Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja.

Cele szczegółowe: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej, współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności, dostępności do przejść granicznych z Obwodem Kaliningradzkim FR.

Partnerstwo w projekcie

Zgodnie z założeniami Programu, w każdym projekcie musi występować co najmniej dwóch beneficjentów: jeden z Polski i jeden z Federacji Rosyjskiej.

Instytucje projektu

Instytucja Zarządzająca (IZ):

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej

Instytucja Pośrednicząca (IP):

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Centrum Projektów Europejskich w Olsztynie

Beneficjent Wiodący:

Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie),
przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Bartoszyce i Powiatu Bartoszyckiego

Beneficjent 1 (Partner rosyjski):

Administracja Okręgu Miasta Gusiew, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

 

Finansowanie projektu

 • całkowita wartość projektu:- 8.040.000 Eur
 • wysokość dofinansowania UE (maks. 90%)- 7.236.000 Eur
 • wkład własny Beneficjentów (min. 10%)-   804.000 Eur
 • dofinansowanie UE Beneficjenta Wiodącego- 5.240.745 Eur
 • minimalny wkład własny Beneficjenta Wiodącego-   582.305 Eur
 • dofinansowanie UE Beneficjenta 1- 1.995.255 Eur
 • minimalny wkład własny Beneficjenta 1-   221.695 Eur

Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.