W dniu 05 sierpnia 2019 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z ‘Budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce’.

W wyniku licznych pytań potencjalnych wykonawców zainteresowanych wykonaniem zamówienia, do treści dokumentów przetargowych, Zamawiający zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwał termin otwarcia ofert kolejno na 30.09.2019, 16.10.2019 i 21.10.2019 r.

W dniu 21 października 2019 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty wykonawców, które obecnie są na etapie sprawdzania pod kątem kompletności i prawidłowości dokumentów, a także składania przez wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

Szczegółowe informacje, w tym ceny ofert, umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: - ‘Zbiorcze zestawienie ofert’.

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania i oceny ofert, w dniu 14.01.2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyło Konsorcjum firm:
- Most Sp. z o.o., ul. Kujawska 51a, 81-862 Sopot – Lider,
- Budokop Piotr Głodowski, ul. Olsztyńska 15, 11-100 Lidzbark Warmiński – Partner,
za cenę 42.569.132,32 zł brutto.


Niniejsza strona internetowa została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020.
Za jej treść odpowiada wyłącznie Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie) i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska - Rosja 2014-2020.