loga
 

Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją
poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo

etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo

Aktualności     Opis projektu     Galeria
 
OŚWIADCZENIE O UNII EUROPEJSKIEJ

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności.
Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.
OŚWIADCZENIE O PROGRAMIE

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.
ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UE

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa - Polska - Rosja 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

OPIS PROJEKTU
CELE PROJEKTU

Celem ogólnym realizowanego projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę dostępności transportowej.
W skali makro realizacja przedsięwzięcia przyczyniać się będzie do osiągania następujących celów Programu:
 • współpraca Partnerów w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów transportowych,
 • poprawa warunków transportowych i bezpieczeństwa ruchu.
 • promowanie kontaktów międzyludzkich i współpracy transgranicznej.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU

W trakcie realizacji Projektu zostaną wdrożone następujące działania:
 • Organizacja konferencji inaugurującej projekt „Nowoczesne betonowe nawierzchnie betonowe na drogach lokalnych”
 • Organizacja konferencji/seminarium w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w budowie dróg: „Zielona droga i redukcja hałasu”
 • Modernizacja drogi na odcinku „Kętrzyn – Mrągowo”
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego
 • Organizacja konferencji/seminarium w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w budowie dróg: „Nasypy drogowe”
 • Organizacja konferencji zamykającej projekt, dotyczącej również dalszej współpracy: „Drogi do natury – czy jest miejsce dla drzew w pobliżu drogi”
 • Audyt Zewnętrzny Projektu, którego rolą jest weryfikacja wydatków
 • Promocja i wizualizacja


REZULTATY PROJEKTU

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
 • Liczba i długość połączeń (korytarzy transportowych) objętych działaniami zmierzającymi do poprawy połączeń transportowych i lepszej współpracy pomiędzy rodzajami transportu – 22,4 km
 • Społeczności obsługiwane przez zmodernizowaną infrastrukturę transportową – mieszkańcy powiatu mrągowskiego, kętrzyńskiego i Miasta Bagrationowsk – 122 000 mieszkańców
 • Liczba zrealizowanych projektów mających na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej – 1
 • Liczba uczestników konferencji/seminariów w trakcie realizacji projektu – 200


OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

W ramach Projektu zostaną przeprowadzone roboty budowlane na 22,4 km odcinku drogi wojewódzkiej 591 Kętrzyn – Mrągowo,
polegające m.in. na:
 • odnowie i wzmocnieniu nawierzchni,
 • przebudowie przepustów,
 • przebudowie zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
 • regulacji poboczy,
 • udrożnieniu przydrożnych rowów,
 • odnowieniu oznakowania pionowego i poziomego,
 • odnowieniu nawierzchni chodników i zatok autobusowych.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: październik/listopad 2014 r.

mapka 591 Kętrzyn - Mrągowo


PARTNERSTWO W PROJEKCIE

Partnerem w Projekcie jest Lokalna Administracja Miasta Bagrationowsk, Federacja Rosyjska. Jego rolą jest czynny udział we wdrożeniu Projektu poprzez jego promocję – informowanie o wdrażaniu, realizacji Projektu oraz udziale i dofinansowaniu przez Unię Europejską – na stronie internetowej na obszarze Federacji Rosyjskiej, a także aktywny udział w konferencjach promujących Projekt.

Podstawa prawna oraz inne dokumenty, na podstawie których możliwe było wdrożenie Projektu:
 1. Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z dnia 9.11.2006 r.),
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. ustanawiające zasady stosowania programów współpracy transgranicznej finansowanych w ramach rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210 z dnia 10.08.2007 r.),
 3. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia Finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej OJ L 248 z dnia 16.09.2002 r.),
 4. Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 357 z dnia 31.12.2002 r.)
oraz
 1. Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja, zaakceptowany przez Komisję Europejską z dnia 17 grudnia 2008 r.
 2. Umowa finansowa między rządem Federacji Rosyjskiej a Unią Europejską o finansowaniu i wdrażaniu Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska- Rosja", podpisana w Sztokholmie 18 listopada 2009 r.
 3. Praktyczny Przewodnik do procedur Umowy dotyczący zewnętrznych działań UE, wersja wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 4. Pierwsze wezwanie do składania wniosków zaakceptowane 15 czerwca 2010 r. oraz dokumentacja aplikacyjna do tego wezwania, opublikowana na stronie internetowej: http://www.lt-pl-ru.eu/en,2,27

 5. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa – Polska – Rosja 2007-2013.

  Umowa o dofinansowanie została podpisana 4 czerwca 2013 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, występujące jako Wspólna Instytucja Zarządzająca i Beneficjenta – Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 6. Całkowity koszt projektu wynosi:
 7. 5 620 596,32 EUR
 8. Kwota dofinansowana z UE (71,10%):   
 9. 3 996 243,98 EUR
 10. Wkład własny Beneficjenta (28,90%):
 11. 1 624 352,34 EUR

wstecz Kliknij poniżej aby przesłać
swoje opinie lub uwagi

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Logo ZDW  Logo Warmii i Mazur