Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

tel. 089 526 19 00, fax. 089 539 98 76

WYKONAWCA :

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie – lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

INZYNIER KONTRAKTU :  

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Olsztynie

CEL PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko w m. Bartoszyce w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Kętrzyńskiej (o łącznej długości 2,37 km) wraz z przebudową mostu w km 1+554,85 oraz budową nowoprojektowanego odcinka ulicy od skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do skrzyżowania ulicy nowoprojektowanej z ulicą Kętrzyńską (o łącznej długości 0,38 km), wraz z przebudową tych skrzyżowań. Całkowita długość drogi 2,75 km

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: obręby 4 i 8 w mieście Bartoszyce oraz obręb 72 Wawrzyny.

CZAS REALIZACJI:

Okres realizacji projektu: 25.02.2011 - 31.07.2012

KOSZT PROJEKTU:

Całkowity koszt zadania: 18 546 259,53 PLN .

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 192 046,38 PLN

STAN ISTNIEJĄCY

9-05

OPIS PROJEKTU:

Zakres projektu obejmuje:

=>  rozbudowę ulic Bohaterów Warszawy i Kętrzyńskiej poprzez modernizację istniejących i budowę nowych skrzyżowań, wydzielenie pasów ruchu na poszczególnych relacjach na wlotach,

=>  przebudowę wjazdów, chodników, zatok autobusowych i budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Skłodowskiej do ostatniego skrzyżowania,

=>  poszerzenie istniejącej nawierzchni w celu wydzielenia pasów ruchu dla relacji w lewo,

=> wydzielenie przejść dla pieszych wraz z azylami w formie wysp w krawężnikach( 8 przejść w tym 4 z azylami i 4 bez azyli ), szerokość przejść wynosi 4 m

=>  przebudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej na skrzyżowanie typu "małe rondo" o średnicy zewnętrznej 35,0 m,

=>  budowę nowego odcinka ulicy (ulica nowoprojektowana) od skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ulicy Kętrzyńskiej o szerokości nawierzchni 7,0 m, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,50 m (ścieżka rowerowa 2,0 m i chodnik 1,50 m) po stronie lewej i chodnika o szerokości 2,0 m po stronie prawej oddzielonych od jezdni pasem dzielącym

o szerokości 3,50 m,

=>  budowę skrzyżowania ulicy nowoprojektowanej z ulicą Kętrzyńską w postaci "małego ronda" o średnicy zewnętrznej 34,0 m,

=>  budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych w obrębie "strefy ekonomicznej",

=>  budowę zatok autobusowych w ciągu ulic Bohaterów Warszawy i Kętrzyńskiej,

=>  przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej pod i naziemnej zgodnie z warunkami wydanymi przez instytucje branżowe ( branża mostowa, sanitarna, deszczowa, energetyczna, oświetleniowa, telekomunikacyjna, gazowa ).

Zatoki autobusowe:

=>  budowa i przebudowa w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy i Kętrzyńskiej.

Zatoki z kostki kamiennej, granitowej, rzędowej, obramowane krawężnikiem betonowym. W obrębie zatok zaprojektowano chodniki dla pieszych podwiązane do istniejących lub projektowanych ciągów pieszych.

Zatoki autobusowe projektowane są w następujących lokalizacjach:

- w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy:

km 0+255,34 przebudowa zatoki

km 0+308,43 przebudowa zatoki

- przebudowa zatoki w ciągu ulicy Kętrzyńskiej od nowoprojektowanego ronda:

km 0+126,49 budowa zatoki

km 0+213,44 budowa zatoki

km 0+559,00 przebudowa zatoki

km 0+611,74 budowa zatoki

km 1+190,81 budowa zatoki

km 1+289,78 budowa zatoki

Skrzyżowania z innymi ulicami:

Na odcinku rozbudowywanych ulic znajdują się następujące skrzyżowania:

ð  Ulica Skłodowskiej w postaci „małego ronda” km 0+502,65 (kilometraż ulicy Bohaterów Warszawy)

ð  Ulica Warmińska (skrzyżowanie przebudowane w latach poprzednich) km 0+159,82 (kilometraż ulicy Bohaterów Warszawy)

ð  Ulica Konopnickiej km 0+303,86 (kilometraż wg ulicy Kętrzyńskiej)

ð  skrzyżowanie nowoprojektowane w postaci „małego ronda km 0+382,47 według kilometraża ulicy nowoprojektowanej

ð  ulica Marksa km 0+166,85

ð  ulica Przemysłowa km 0+480,59

Zjazdy na posesje:

wszystkie istniejące zjazdy na posesje zostały w projekcie utrzymane zarówno pod względem lokalizacji jak i szerokości. W związku z koniecznością zmiany niwelety ulicy na niektórych oznaczonych w projekcie zjazdach zachodzi konieczność ich odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów i utwardzenie ich nawierzchni w zależności od potrzeb.

Chodniki i ścieżki rowerowe:

w ramach projektu planowana jest rozbudowa i budowa chodników i ścieżek rowerowych dwukierunkowych na odcinku od skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy,  nowoprojektowanej i Skłodowskiej  poprzez skrzyżowanie ulic Kętrzyńskiej i nowoprojektowanej do końca obszaru zabudowanego. Szerokość chodników wynosi minimum 2,0 m przy krawędzi jezdni i 1,50 m poza jezdnią. Łącznie długość projektowanych chodników wynosi:

=>  do rozbudowy 2 780,0 m

=>  do budowy 1 310,0 m

Łączna długość projektowanych ścieżek rowerowych wynosi:

=>  do budowy 1 910,0 m

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANIA:

szerokość nawierzchni 7,00 m

szerokość chodników min. 1,50 m

szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej 2,0 m

szerokość zatok autobusowych 3,00 m

szerokość pasów ruchu 3,50 m na odcinkach między skrzyżowaniami

szerokość pasów ruchu w obrębie skrzyżowań:

- dla relacji na wprost 3,50 m

- dla dodatkowych pasów ruchu 3,00 m

projektowane "małe ronda" o średnicy zewnętrznej 34,0 i 35,0 m:

szerokość wlotów 4,00 m

szerokość wylotów 4,50 m

szerokość jezdni ronda 6,00 m

szerokość pierścienia najazdowego 2,50 m

PO REALIZACJI :

 P1010001

P8310563

P8310574

P8310557

P8310553

P8310547