Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

 

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-005/13

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo – Nidzica
z m. Działdowo

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                                            46 835 912,60 zł

dofinansowanie UE:                                                                     43 743 025,89 zł

CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU            05.08.2010 – 30.12.2014

Czas realizacji robót otwieranego

odcinka o dł. 20,42 km                                              27.03.2013 – 25.09.2014

ZAMAWIAJĄCY

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

oraz

„PLANETA” Sp. z o. o.

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o.

oraz

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Bronisław Leniec

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 AGADOR Krzysztof Żarkow Elżbieta Żarkow s.c.

 

 

WYKONANO

ü rozbudowa 20,42 km drogi klasy G – Działdowo – Nidzica wraz z miastem Działdowo

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś,

ü przebudowa i budowa 18  przepustów,

ü przebudowa 23 skrzyżowań,

ü budowa i przebudowa 3,60 km ciągów pieszych,

ü budowa i przebudowa 13,52 km ciągów pieszo-rowerowych,

ü budowa i przebudowa 0,78 km ciągów rowerowych,

ü budowa i przebudowa 14 zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych,

ü korekta łuków pionowych i poziomych,

ü nowe oznakowanie pionowe i poziome,

ü budowa i przebudowa oświetlenia drogi,

ü budowa i przebudowa odwodnienia drogi,

ü przebudowa kolizji  z urządzeniami obcymi (siecią wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną),

ü budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

ü zagospodarowanie terenu zielenią,


Stan drogi przed realizacją projektu

Realizacja projektu

 

 

 

 

Stan drogi po zakończeniu robót