521 50 150L

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013

Nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-007/13

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława

LOKALIZACJA

Droga wojewódzka Nr 521 na odcinku Susz - Iława położona jest na terenie Gminy Susz oraz Gminy Miejskiej i Wiejskiej Iława  w powiecie iławskim.

KOSZTY PROJEKTU

całkowity koszt projektu                                                              42 427 246,28 zł

dofinansowanie UE:                                                                       37 248 818,58 zł


CAŁKOWITY CZAS REALIZACJI PROJEKTU:                             12.07.2010 – 30.06.2015

Czas realizacji robót budowlanych

na odcinku o dł. 18,68 km:                                                          19.07.2013 – 19.11.2014

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH :

SKANSKA  S.A.

INŻYNIER KONTRAKTU:

ECM Group Polska S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

1.     PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz- Iława od km 31+452 do km 50+252.

      2.  OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

ü rozbudowę 18,68 km drogi klasy G

ü poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś,

ü przebudowę 26  przepustów,

ü przebudowę 7  skrzyżowań,

ü budowę i przebudowę 18 zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych,

ü korektę łuków pionowych i poziomych,

ü budowę parkingu do obsługi pasażerów (MOP) wraz z miejscem do ważenia

ü wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

ü budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

ü budowę i przebudowę odwodnienia drogi,

ü przebudowę kolizji  z urządzeniami obcymi (siecią wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną),


ü budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

ü zagospodarowanie terenu zielenią,

GALERIA:

Stan drogi przed realizacją projektu

Realizacja projektu

 

 

 

 

 

Stan drogi po zakończeniu robót