Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
II.7. Banie - Gołdap 650
loga

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650
na odcinkach Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap
wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)

AktualnosciOpis projektuDokumentyGaleria
OPIS PROJEKTU

Inwestor
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Podmiot realizujący projekt
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. (89) 526 19 00, fax. (89) 539 98 76

Wykonawca robót budowlanych
Konsorcjum firm:
    Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o.
    ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko
oraz
    Bilfinger Berger Budownictwo S. A.
    ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

Biuro budowy: Gołdap, ul. Gumbińska 1
Dyrektor kontraktu: Tadeusz Niedżwiecki (506 137 037)
Kierownik budowy: Eugeniusz Bojar (603 947 189)

Inżynier Kontraktu
Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa
Inżynier rezydent: Andrzej Lewicki (601 233 310)

Projektant
– dla ulicy Paderewskiego w Gołdapi (km od 0+050 do 0+630): PRO-KOM Krzysztof Sawczuk, ul. Sokola 3/27, 19-400 Olecko
– dla reszty zakresu Projektu: O'Connor Sutton Cronin (OCSC Polska), ul. Targowa 24, 03-733 Warszawa


ODCINEK
BANIE MAZURSKIE – BOĆWINKA
ODCINEK
GRABOWO – GOŁDAP


ODCINEK GRABOWO – GOŁDAP

OPIS PROJEKTU

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 650 relacji Barciany – Gołdap na odcinku Grabowo – Gołdap w km 67+114 – 77+573 (do skrzyżowania z drogą krajową nr 65 – ul. Warszawska i Królewiecka – bez tego skrzyżowania) z pominięciem 650-metrowego odcinka przebudowywanego w ramach inwestycji GDDKiA - budowy obwodnicy Gołdapi. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakresem ciąg o łącznej długości około 9,8 km.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych:

Istniejący pas drogowy:
   9-195  9-155/2   9-194   9-51   19-45   19-63   19-44   19-55   19-43
 19-156/3  19-156/2 19-156/1  19-121  19-120  19-119   19-118   14-66   14-65
   14-64  10-132/1 2-1204/4 2-1204/6 2-1204/8 2-1204/9 2-1223/14 2-1204/5 2-1204/1
Poszerzenia pasa drogowego celem rozbudowy drogi:
  strona prawa:
  9-154 9-153/1 9-153/4  9-134/1  9-95  9-100  9-99   9-98
 9-77/4  9-67/1  19-41 10-133/2 2-1352 2-1489 2-1323 2-1291/8
  strona lewa:
 9-119/2 9-119/1 9-105/1 9-105/3   9-104  9-103/1  9-103/4   9-102
  9-101   9-76   9-95  19-97 19-107/5 19-107/7 2-1154/1 2-987/17
Działki pod czasowe zajęcie (przebudowa wlotów dróg poprzecznych):
  strona prawa:
  9-142  9-68   9-57   19-27    19-7 19-155/2 19-133/4 19-134/48
 19-137 19-139 2-1337/6 2-1337/1 2-1224/13 2-1237/1  2-882/8
  strona lewa:
   9-109  9-69  9-58  19-99  19-71 19-47/4 19-107/6 19-113
 19-278/19 10-137 10-142 10-130 10-125 2-969/3  2-877/2 2-1718
Działki pod czasowe zajęcie - przebudowa przepustów:
  strona prawa:
 19-6  19-155/10
  strona lewa:
 19-105/5
Działki pod czasowe zajęcie - przebudowa sieci:
 2-1044/5 14-67/6

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
 • klasa techniczna drogi - G
 • kategoria ruchu - KR3
 • obciążenie ruchem - 100kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś
 • prędkość miarodajna - 80km/h
 • prędkość projektowa - 60km/h
 • liczba jezdni - 1
 • liczba pasów ruchu - 2
 • szerokość jezdni - przekrój szlakowy 6,0 m
 • szerokość jezdni - przekrój uliczny 6,0/7,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego - 1,50 m
 • szerokość chodnika bezpośrednio przy jezdni - min. 2 m
 • szerokość chodnika odsuniętego od jezdni - min. 1,5 m
 • spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - 2%
 • pochylenie skarp - 1:1,5

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zbytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich


Inwestycja realizowana będzie od miejscowości Grabowo do miejscowości Wronki na granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Grabowo, od Wronek do Gołdapi pomiędzy Obszarami Chronionego Krajobrazu Grabowo i Obszarami Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich. Nie jest jednak realizowana na niniejszych obszarach.
Rozbudowa będąca przedmiotem niniejszej inwestycji przebiega po śladzie drogi istniejącej, przez obszary leśne, pola uprawne oraz tereny zabudowy siedliskowej, obejmując docelowo m.in:
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
 • korektę korony drogi do szerokości normatywnej z uwzględnieniem poszerzeń wynikających z projektowanych azyli dla pieszych oraz wlotów dróg poprzecznych na skrzyżowaniach,
 • przebudowę poboczy w dostosowaniu do skorygowanego przebiegu niwelety i trasy drogi,
 • regulację poboczy,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • rozwiązanie kwestii bezpiecznego ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej w miejscowościach przez budowę, przebudowę lub remont chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych z peronami dla podróżnych,
 • budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,
 • wycinkę drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 • budowę/przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę/przebudowę odwodnienia drogi wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty),
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi,
 • wycinkę drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • budowę stałego oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska – przejścia dla zwierząt,
 • dowiązanie – końca opracowania – skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 650 do DK65 przy wykorzystaniu dokumentacji przebudowy DK65 – skrzyżowanie realizowane w ramach inwestycji GDDKiA O/Olsztyn.
Na długości opracowania w pasie drogowym występuje zadrzewienie przydrożne z nasadzeń z dominującym udziałem jesionu wyniosłego i lipy drobnolistnej i szerokolistnej. W trakcie realizowanych robót wystąpi konieczność wycinki drzew kolidujących z planowanymi pracami oraz wykonaniem prac w pobliżu drzew.

Informacje związane z realizacją tego Projektu mogą znaleźć Państwo również na stronie internetowej
Inżyniera Kontraktu (tutaj)

wstecz


ODCINEK BANIE MAZURSKIE – BOĆWINKA

OPIS PROJEKTU

Rodzaj przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie drogowe: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka, o długości 6,231 km, początek w km ok. 52+769 - granica miejscowości Banie Mazurskie; koniec w km 59+000 (początek wcześniej przebudowanego odcinka).


Skala przedsięwzięcia

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej drogi bez zmiany jej przebiegu, w tym:
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę górnych warstw nawierzchni,
 • korekta korony drogi do szerokości normatywnej z ewentualnym uwzględnieniem dodatkowo projektowanych pasów ruchu,
 • regulacja poboczy,
 • korekta łuków poziomych i pionowych,
 • przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania z wydzielonymi wlotami na drodze podporządkowanej,
 • rozwiązanie kwestii bezpiecznego ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej w miejscowościach przez budowę, przebudowę lub remont chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych z peronami dla podróżnych,
 • budowa przejść dla pieszych wraz z azylami,
 • wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 • budowa/przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa/przebudowa odwodnienia drogi wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepusty i 2 mosty,
 • budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
 • budowa stałego oznakowania poziomego i pionowego,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska - przejścia dla zwierząt.

Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę dostępu do terenów inwestycyjnych, kompleksów turystycznych i korytarzy transportowych. Polepszenie stanu technicznego drogi łączącej regionalne ośrodki wzrostu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i przeciwdziałania marginalizacji obszaru na tle kraju i Unii Europejskiej.
Ponadto zlikwidowane zostaną ograniczenia wynikające z aktualnych parametrów drogi, istniejącego niezadowalającego stanu technicznego nawierzchni i obiektów inżynierskich, a czas przejazdu samochodów ciężarowych i osobowych ulegnie skróceniu.

Informacje związane z realizacją tego Projektu mogą znaleźć Państwo również na stronie internetowej
Inżyniera Kontraktu (tutaj)

wstecz Kliknij poniżej aby przesłać
swoje opinie lub uwagi

kontakt
Logo ZDW  Logo Warmii i Mazur


Informację udostępnił(a): Tomasz Pawlikowski, dnia: 2015-01-16 12:16:29
Rejestr zmian
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn
tel. sekretariat: 89 526 19 00, fax: 539-98-76, e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl